ข่าวทั้งหมด

รวบรวมข่าวทั้งหมดของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ทุนวิจัย
ทุุนวิจัย

บพค. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More »
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ทุุนวิจัย

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

Read More »
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และทีมวิจัยจาก 5 สำนักวิชา ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »
กิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ โดย สวส. จับมือ สวรส. จัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

Read More »
แผนงานวิจัยร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวส.จัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย  ภายใต้หัวข้อ สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

Read More »