บริการห้องปฏิบัติการ

อาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ

RIHS regularly implements biosafety practices and policies pursuant to International standards.

ประกาศ
ฉบับที่ 1/2560

นโยบายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

ประกาศ
ฉบับที่ 2/2560

นโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

ห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพให้บริการห้องปฏิบัติการด้วยกันทั้งสิ้น 12 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

Cell Culture and Testing Laboratory

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และการทดสอบ

Biomolecular and Genetic Laboratory

ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์

Histopathology Laboratory

ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

Tropical Medicine Laboratory

ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์เขตร้อน

Virus Research Laboratory

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

Bioavailability and Bioequivalence Laboratory

ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลและชีวประสิทธิผล

Nutrition and Clinical Testing Laboratory

ห้องปฏิบัติการโภชนาการ

Central Equipment Laboratory

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง

Flow Cytometry Laboratory

Flow cytometry laboratory

UHPLC/HPLC Laboratory

UHPLC/HPLC Laboratory

Confocal Laser Scanning Microscope Laboratory

Confocal Laser Scanning Microscope Laboratory

Protein Expression Laboratory

Protein Expression Laboratory