แบบฟอร์ม

งานห้องปฏิบัติการและงานมาตรฐานการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ
และงานวิเคราะห์ทดสอบ

WU-IACUC

แบบฟอร์มขอรับพิจารณาจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

WU-IBC

แบบฟอร์มขอรับรอง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ