บริการวิเคราะห์ทดสอบ

งานห้องปฏิบัติการ

Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM)

กล้องฟลูออเรสเซนต์ สำหรับศึกษาสแกนภาพแบบ 3 มิติ เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนอดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในการศึกษาทางชีววิทยา ตั้งแต่ชีววิทยาระดับเซลล์ ยีน หรือชีววิทยาระดับไมโครโมเลกุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการภาพความละเอียดสูงและเก็บภาพเฉพาะบริเวณจุดโฟกัสโดยสามารถเลือกระดับความลึกของชั้นตัวอย่างที่ต้องการได้

Leica TCS SP5 II Confocal

Leica TCS SP5 II Confocal

Thick Specimen imaging

cell culture, tissue sample from human, animal or plants

Live cell imaging

Developmental study, expression over time-lapse study, pharmacokinetic study, Human or Animal Fertilization study

3D imaging

2D & 3D imaging, 3D time-lapse (4D) imaging

Multi-dyes immune-labeling imaging

Co-localization study, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, cell-signaling study, protein-labeling expression

Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)

เครื่อง LC-MS เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยที่สารตัวอย่างเป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลว โดยสารที่นำมาวิเคราะห์จะต้อง เตรียมเป็นสารละลายก่อน โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) ทำหน้าที่แยกสารผสมให้ออกจากกันและทำให้สารบริสุทธิ์มากขึ้นตามเวลาของการแยกโดยมีตัวตรวจวัดทางแสงช่วยตรวจสอบการแยกของสาร และส่วนที่สองคือแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Mass spectrometer) ทำหน้าที่เป็นตัววิเคราะห์สาร จากการวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลของสาร นอกจากนั้นยังสามารถทำงานเองได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับส่วนแรก เทคนิคนี้มีความจำเพาะเจาะจงสูงมาก ซึ่งมีประโยชน์มากในกรณีที่มีสารผสมที่ไม่สามารถแยกได้หรือได้แต่เพียงบางส่วน ผลการวิเคราะห์แสดงในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่สารใช้ในการเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์กับค่าการดูดกลืนแสงของสาร และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ามวลต่อประจุของสารกับค่าความอุดมสัมพัทธ์ หรือ Relative abundance เพื่อช่วยยืนยันผลการวิเคราะห์ได้อีกด้วย

LC-MS/MS 123035 AGILENT TECHNOLOGIES

AGILENT TECHNOLOGIES 123035 LC-MS/MS

Real-Time PCR

Real-Time PCR เป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทอดลอง โดยตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอที่เพิ่มได้ในแต่ละรอบในขณะที่ปฏิกิริยากำลังดำเนินอยู่ โดยมีระบบตรวจวัดระดับสัญญาณฟลูออเรสเซ็นซ์

Roche LightCycler® 480 System​

ABI 7500/7500 Real-Time PCR System

ABI StepOne Real-Time PCR Systems

Flow Cytometry

Flow cytometry เป็นเทคโนโลยีที่ใช้วัดและวิเคราะห์ลักษณะที่หลากหลายของเซลล์แต่ละเซลล์ เช่น ขนาดของเซลล์ ความซับซ้อนขององค์ประกอบภายในเซลล์ ตรวจสอบโปรตีนหรือสารต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเซลล์หรือบนผิวเซลล์

lab-instrument-cytometer

BD FACSVerse™

Ultra High Pressure Liquid Chromatography (UHPLC)

UHPLC ใช้หลักการทำงานและการแยกสารตัวอย่างเหมือนกับเทคนิค HPLC แต่ต่างกันตรงที่เทคนิค UHPLC ใช้คอลัมน์ที่สั้นลง ทำให้ใช้ปริมาณสารที่วิเคราะห์น้อยลง ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างลดลง ลดปริมาณสารเคมีที่ใช้เป็นเฟสเคลื่อนที่ในการวิเคราะห์การที่ปริมาณสารตัวอย่างน้อยลงเวลาที่สารอยู่ภายในคอมลัมน์สั้นลง จะทำให้ลักษณะฐานพีคแคบลง เกิดการแยกที่ดี

UltiMate 3000 HPLC and UHPLC Systems