ESPReL Laboratory Safety

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

คณะทำงาน

เพื่อความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
วศินี พูลสวัสดิ์
ณัฐวรรณ คู่มณี
อรวรรณ พรหมเดช
พัฒน์นรี พรหมรักษ์
เสาวลักษณ์ ทองรัก

นโยบายด้านความปลอดภัย

ในห้องปฏิบัติการวิจัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการ

มาตรฐานงานวิจัยและความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรอกข้อมูล

แบบฟอร์มฉลากสารเคมี
(RIHS-ESPReL-01)

นำส่งแบบฟอร์ม

ที่สำนักงาน ชั้น 3 เพื่อบันทึกข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวสารเคมี
(RIHS-ESPReL-02)

จัดเก็บสารเคมี

ในบริเวณที่กำหนด โดยบันทึกข้อมูลหน้าตู้สารเคมี

ระบบบันทึกสารเคมี

ในห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Biomolecular and Genetic Laboratory

ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา
และพันธุศาสตร์

Biomolecular & Genetics

Cell Culture and Testing Laboratory

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์
และทดสอบ

Cell Culture & Testing

Bioavailability and Bioequivalence Laboratory

ห้องปฏิบัติการศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล

Bioavailability & Bioequivalence

ห้องเก็บสารเคมี

Chemical Storage room

Histopathology Laboratory

ห้องจุลพยาธิวิทยา

Histopathology

Tropical Medicine Laboratory

ห้องปฏิบัติการ
เวชศาสตร์เขตร้อน

Tropical Medicine Lab

Virus Research Laboratory

ห้องปฏิบัติการไวรัส

Virus Research Lab

ขั้นตอนการจัดการ
ของเสีย

จากห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ

การจัดแยกประเภทของเสีย

ภายในห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ

แนวทางการใช้บริการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ