อัตราค่าบริการ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณามาตรฐานงานวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ค่าบริการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Mouse, Hamster

Rat, Guinea Pig

Rabbit

ค่าบริการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Mouse, Hamster

Rat, Guinea Pig

Rabbit

งานบริการ
ด้านพยาธิวิทยา

ค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง

Tissue Processing & Paraffin Sectioning

H&E Staining

งานบริการ
ด้านอณูพันธุศาสตร์

ค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง

สกัดสารพันธุกรรม DNA

สกัดสารพันธุกรรม RNA

งานบริการ
วิเคราะห์ตัวอย่าง

ด้วยเครื่องมือขั้นสูง

Confocal Laser Scanning Microscope SP5 II LEICA

Confocal Laser Scanning Microscope

HPLC 1260 AGILENT TECHNOLOGIES

High Performance Liquid Chromatography

งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

LC-MS/MS 123035 AGILENT TECHNOLOGIES

LC-MS/MS

Liquid Chromatography-Mass Spectrometry

lab-instrument-cytometer

Flow Cytometry

High Intensity Ultrasonic Processor

High Intensity Ultrasonic Processor

UV-Vis Fluorescence Spectrophotometer FP-8200 JASCO

UV-VIS Spectrophotometer

Automated Slide Stainer GEMINI AS Thermo Scientific

Tissue Processing & Staining

Microtome Microm HM 325 Thermo Fisher Scientific

Microtome

Real-time PCR machine StepOnePlus™ Real-Time PCR APLLIED BIOSYSTEM

Real-Time PCR

Fluorescence Microscope with Imaging Program AXIOVERT A1 ZEISS

Fluorescence Microscope

6 Digit Analytical Balance

6 Digit Analytical Balance

Absorbance Mode Microplate Reader

Microplate Reader

Absorbance Mode

Fluorescence Mode Microplate Reader

Microplate Reader

Fluorescence mode