ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการวิจัย

รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
นักวิทยาศาสตร์
วศินี พูลสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์
ณัฐวรรณ คู่มณี
นักวิทยาศาสตร์
นิศาชล นาคะสรรค์
นักวิทยาศาสตร์
อรวรรณ พรหมเดช
นักวิทยาศาสตร์
เสาวลักษณ์ ทองรัก
พนักงานห้องทดลอง
กิตติศักดิ์ บุญคล่อง
พนักงานห้องทดลอง
พัฒน์นรี พรหมรักษ์
พนักงานห้องทดลอง
วิไลลักษณ์ ผลเกิด
พนักงานห้องทดลอง