ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

สุดารัตน์ ช้างโรง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นันทิกา จันทร์วิทัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชนาภัทร พันธ์ด้อหล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สุกัญญา สุวรรณปาน
พนักงานธุรการ
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณิตา หวานคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยเพื่อการศึกษาและบริการวิทยาการสุขภาพ

รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
นักวิทยาศาสตร์
วศินี พูลสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์
ณัฐวรรณ คู่มณี
นักวิทยาศาสตร์
นิศาชล นาคะสรรค์
นักวิทยาศาสตร์
อรวรรณ พรหมเดช
นักวิทยาศาสตร์
ปัทมา สัณฐมิตร
พนักงานห้องทดลอง
เสาวลักษณ์ ทองรัก
พนักงานห้องทดลอง
พัฒน์นรี พรหมรักษ์
พนักงานห้องทดลอง
เกวลิน อินทร์ยก
พนักงานห้องทดลอง