นโยบาย

โครงสร้างพื้นฐาน

การจัดการพลังงาน

การจัดการของเสีย

การขนส่ง

การจัดการน้ำ

การศึกษาของหน่วยงาน

คณะกรรมการ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,วิจัย,ตีพิมพ์,ทุน,Lab,สัตว์ทดลอง,วิจัยในมนุษย์,สัตว์,IRB,WUEC,ICUC,ESPReL,IBC,
อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
ประธาน
รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
หัวหน้าการบริหารการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ณัฐวรรณ คู่มณี
ดูแลการใช้ไฟฟ้า พลังงาน การจัดการน้ำและทรัพยากร
วศินี พูลสวัสดิ์
การจัดการของเสียและขยะ การเตรียมความพร้อมตอบโต้กรณีฉุกเฉิน

SI-1 : Setting & โครงสร้างพื้นฐาน

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ตั้งอยู่ที่ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161

อาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ

อาคารหน่วยงานทดลอง

Lab Animal Facility

การจัดการน้ำ : Water Management

Creating banners: "ปิดก๊อกน้ำหลังใช้งาน"

WR4: โครงการอนุรักษ์น้ำ

WR5: โครงการรีไซเคิลน้ำ

WR6: การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

การจัดการพลังงาน : Energy & Climate Change

Creating banners: "Close the Water Tap After Use." for "Save Water" campaign.

EC-1: การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

EC-2: บันทึกการใช้ไฟฟ้าในปี 2561

ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกไฟฟ้าที่สถาบันรับผิดชอบ

EC-4: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการปลูกป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เราปลูกต้นไม้ไม้เหล็กทั้งหมด 20 ต้น

EC-5: นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาลัยสีเขียวที่ประหยัดพลังงานโดยใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการเพื่อให้พนักงานและผู้รับบริการมีสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้

สร้างความตระหนักในหมู่ลูกค้าและพนักงานว่ากิจกรรมของมนุษย์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

สนับสนุนให้พนักงานและลูกค้ารักษาพื้นที่ให้เป็นระเบียบ ถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมมาตรการการใช้ทรัพยากรและความสามารถด้านพลังงาน​

ส่งเสริมการจัดการขยะ: การแยก การรวบรวม และการกำจัดของเสียเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การงดเว้น : งดใช้ถุงพลาสติก ถ้วยพลาสติก และเลิกใช้โฟม

สนับสนุนการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. การกำจัดของเสียเป็นไปตามแนวทางความปลอดภัยพลังงานและระบบสุขภาพ

ขยายพื้นที่สีเขียวสร้างความสุขเวลาทำงาน

ดำเเนินการตามนโยบาย Green Campus

การจัดการของเสีย Waste Management:

WS1: การใช้กระดาษ Reuse & Recycle
Campaign

WS1: ลดกรดาษด้วยการใช้ระบบสารสนเทศ

WS1: รณรงค์ลดการใช้พลาสติก

WS2: มีระบบการแยกขยะ

การขนส่ง : Transportation

TR-1: รณรงค์การใช้รถจักรยาน/รถไฟฟ้า

TR-2: ลดการใช้รถยนต์ทางเดียวกันไปด้วยกัน

Car Sharing ไม่เพียงแต่ประหยัดพลังงานแต่ยังประหยัดงบประมาณอีกด้วย

TR-2 รณรงค์การใช้ระบบขนส่งของมหาลัย-รถบัสรับส่งพนักงาน

TR-2 รณรงค์การใช้ระบบขนส่งมหาลัย-รถไฟฟ้า