คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Walailak University Institutional Animal Care and Use Committee (WU-IACUC)
ดาวน์โหลดฟอร์ม

เพื่อขอรับการพิจารณา
จาก คกส.

ขั้นตอนการพิจารณา

การใช้สัตว์ทดลอง
เพื่องานวิทยาศาสตร์

ปฏิทิน

ช่วงระยะเวลาที่รับพิจารณา
ในแต่ละปี

กฎหมาย

พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ