คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ(คกส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
ประธานคณะกรรมการ
อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
กรรมการ
นายสัตวแพทย์ ดร.อัญญรัตน์ ทิพย์ธาดา
กรรมการ
นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงนภารัตน์ สุทธิเดช
กรรมการ
ผศ.น.สพ.ดร.เติมพงษ์ วงศ์ตะวัน หัวหน้าสถานวิจัยวิทยาลัยสัตวแพทย์อัครราชกุมารี
กรรมการ