คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Walailak University Institutional Animal Care and Use Committee (WU-IACUC)
ดาวน์โหลดฟอร์ม

เพื่อขอรับการพิจารณา
จาก คกส.

ขั้นตอนการพิจารณา

การใช้สัตว์ทดลอง
เพื่องานวิทยาศาสตร์

ปฏิทิน

ช่วงระยะเวลาที่รับพิจารณา
ในแต่ละปี

กฎหมาย

พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.
พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
ประธานคณะกรรมการ
ผศ.น.สพ.ดร.
เติมพงษ์ วงศ์ตะวัน
กรรมการ
รศ.ดร.
ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง
นภารัตน์ สุทธิเดช
กรรมการ
นายสัตวแพทย์ ดร.
อัญญรัตน์ ทิพย์ธาดา
กรรมการ
อาจารย์ นายแพทย์
สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
กรรมการ
นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง
กรรมการและเลขานุการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ