คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยลวลัยลักษณ์

Walailak University Institutional Animal Care and Use Committee (WU-IACUC)

แบบฟอร์มสำหรับโครงการวิจัย

แบบฟอร์มสำหรับโครงการการเรียนการสอน