Breaking News

กิจกรรมสถาบัน

13 กันยายน 2560 เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

          ด้วยศูนย์ศ …

Read More »

15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง สัญจรเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการกำกับด …

Read More »

วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2560 คกก.คกส.เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมสวิสโฮเท็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ 

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่อ …

Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วม สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติจัดอบรม “Human Subject Protection Course จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มห …

Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ยื่นข้อเสนอโครงการและการพิจารณารางวัล การจัดทำตำราและหนังสือ ปีงบประมาณ 2560 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม

มหาวิทยาลัย เปิดรับพิจารณา ข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุ …

Read More »

20 – 21 กรกฎาคม 2560 อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สน …

Read More »

2 สิงหาคม 2560 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course ปี 2560

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม …

Read More »

ผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน อาจารย์ ดร.ผานิตย์  คุ้มฮิ …

Read More »