ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่2

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสา …

Read More »

“กล้องฟลูออเรสเซนต์สำหรับศึกษาสแกนภาพแบบ 3 มิติ (Confocal Laser Scanning Microscope; CLSM)

“กล้องฟลูออเรสเซนต์สำหรับศึกษาสแกนภาพแบบ 3 ม …

Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพให้บริการเครื่อง Real-time PCR

Real-time PCR เป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณดีเอ็นในหลอด …

Read More »

รางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประการหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์บทคว …

Read More »

ขยายเวลาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

ขยายเวลาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 …

Read More »

สถาบันวิจัยวิทยการสุขภาพ ให้บริการเครื่อง Flow cytometer BD FACSVerseTm

อ.พญ. นนทพรรณ ผาสุข และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิท …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุนภายนอก จากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ …

Read More »

แผนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ใหม่

ประวัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่งทุนภาย …

Read More »

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนและรางวัล การจัดทำตำราและหนังสือ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนและร …

Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนคว …

Read More »