Breaking News

18 พ.ย.60 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ให้ความรู้ในการใช้เครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง แก่นักศึกษาแพทย์ฯ

อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น รักษาการแทนผู้อำนวยการ …

Read More »

17 พ.ย. 60 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพให้บริการครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ นักศึกษาเภสัชศาสตร์

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ให้บริการห้องปฏิบัต …

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “ผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ผู้ขอใบอนุญ …

Read More »

13 กันยายน 2560 เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

          ด้วยศูนย์ศ …

Read More »

15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง สัญจรเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการกำกับด …

Read More »