Breaking News

Recent Posts

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ”

ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “ผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ผู้ขอใบอนุญ …

Read More »

13 กันยายน 2560 เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

          ด้วยศูนย์ศ …

Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ยื่นข้อเสนอโครงการและการพิจารณารางวัล การจัดทำตำราและหนังสือ ปีงบประมาณ 2560 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม

มหาวิทยาลัย เปิดรับพิจารณา ข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุ …

Read More »

ผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน อาจารย์ ดร.ผานิตย์  คุ้มฮิ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้า …

Read More »