5ส Green

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ผังคณะกรรมการ

พื้นที่และผู้รับผิดชอบ

5ส Green สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพม

ชั้น 2 สำนักงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ

ชั้น 2 สำนักงาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ชั้น 3 สำนักงาน

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานกลาง 5ส Green

(ฉบับปรับปรุง 17 มกราคม 2565)

เป้าหมายและการดำเนินการ

2565

เป้าหมาย : คะแนนประเมิน 5.00

ผลสำเร็จ

2564

เป้าหมาย : คะแนนประเมิน 4.90

ผลสำเร็จ

2563

เป้าหมาย: คะแนนประเมิน 4.80

ผลสำเร็จ

5.00 ระดับดีเยี่ยม

คะแนน 5.00 ระดับดีเยี่ยม

รางวัล

"มาตรฐานโต๊ะทำงานดีเด่น"

ระดับความพึงพอใจการให้บริการ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ด้านต่างๆ ดังนี้

การให้บริการด้วยความสุภาพ/กระตือรือร้น
92.34%
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซด์ แบบฟอร์ม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นปัจจุบัน
93.17%
ความรวดเร็วในการให้บริการ
89.1%

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส Green

ปี 2565 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 50 %

1. กิจกรรม Kick-off 5ส Green + กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 (มกราคม)

2. กิจกรรม Show & Share: Best Practices 5ส Green (กันยายน)

การตรวจรับการประเมิน

2 ครั้ง/ปี

1. ตรวจประเมินตนเอง (Self-audit) 3 ครั้ง (ธ.ค.) (มี.ค.) (มิ.ย.)

2. ตรวจประเมินโดยคกก.กลาง 2 ครั้ง (พ.ค.) (ส.ค.)

การเข้าร่วมอบรม

1คน/1 ครั้ง/ปี

บุคลากรเข้าร่วมอบรมมาตรฐาน 5ส หรืออรมทักษะการดับเพลิง-หนีไฟ (เมษายน) จำนวน 1 คน/1ครั้ง/ปี

ผลคะแนน Self Audit | ผลการประเมิน

(ตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา)

คะแนน Self Audit

ปี 2565

ครั้งที่ 1/2565 ได้ 4.84 คะแนน

ครั้งที่ 2/2565 ได้ 4.97 คะแนน

ข้อเสนอแนะ

คะแนนประเมินรอบที่ผ่านมา

ปี 2564

ประเมินครั้งที่ 1 ได้คะแนน

ข้อเสนอแนะ: กรรมการกลาง

โตีะทำงานธุรการ ขยับออกจากปลั๊กไฟ ป้องกันอันตราจากสายไฟ

รายงานอุบัติเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุ ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ

การดำเนินการ 5ส

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

วีดีโอแนะนำ

ตัวอย่างการทำ 5ส

ดาวน์โหลด

ป้ายบ่งชี้ แบบฟอร์ม

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมก่อนและหลังดำเนินการ 5ส Green

ภาพกิจกรรม: ก่อน & หลัง ปี 2565

ภาพกิจกรรม: ก่อน & หลัง ปี 2564

ภาพกิจกรรม : โครงการสีเขียว

กิจกรรม : การอบรมดับเพลิง

โครงการศึกษาดูงาน : โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์

สถานที่จอดรถ : อาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ

Parking Zone

กรุณา จอดรถ หันหน้าออก

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
Previous slide
Next slide

การจัดทำ 5ส Green