5ส Green

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

มาตรฐานกลาง 5ส

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ

ประเมินตนเอง

พื้นที่ 5ส

ผังคณะกรรมการ 5ส Green

การดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม: ก่อน & หลัง ปี 2565

ภาพกิจกรรม: ก่อน & หลัง ปี 2564

ภาพกิจกรรม : โครงการสีเขียว

กิจกรรม : การอบรมดับเพลิง

โครงการศึกษาดูงาน : โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์

สถานที่จอดรถ : อาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ

Parking Zone

กรุณา จอดรถ หันหน้าออก

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
Previous
Next