คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University Institutional Biosafety Committee (WU-IBC)