หน่วยสัตว์ทดลอง

หน่วยสัตว์ทดลอง มีบริการใดบ้าง?

การบริการจัดหา ดูแล และดำเนินการต่อสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การดำเนินงานที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริการจัดซื้อสัตว์ทดลอง

หน่วยสัตว์ทดลองบริการจัดซื้อสัตว์ทดลองตามชนิด ประเภท และจำนวนจากหน่วยงาน หรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพ

บริการห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง

อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองบริการห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบแยกประเภท ชนิด เพศ และโครงการ

บริการดำเนินการ
ต่อสัตว์ทดลอง

การให้สารผ่านช่องทางต่างๆ; การป้อนสารทางปาก, การฉีดสารใต้ผิวหนัง, การฉีดสารผ่านช่องท้อง, การฉีดสารเข้าเส้นเลือดดำบริเวณหาง, การเก็บตัวอย่างชิ้นเลือด ชิ้นส่วน อวัยวะ, การทำสลบ, และการทำการุณยฆาต

สภาวะการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพให้บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองด้วยระบบการจัดเลี้ยงที่มีความปลอดภัย ในพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ทดลอง

ระบบการจัดเลี้ยงแบบอนามัยเข้ม

ระบบปรับอากาศภายในอาคาร

HVAC System

ระบบควมคุมการเข้า-ออกอาคาร

กล้องวงจรปิด

CCTV รอบอาคาร

สภาวะแวดล้อม

ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง

อุณหภูมิ

23±2°C
(เซลเซียส)

แสงสว่าง

12:12
(ชั่วโมง)

ความชื้น

50-70%

วัสดุรองนอน

ความถี่ในการเปลี่ยน

ทุกวัน หรือกำหนดโดยนักวิจัย

ซังข้าวโพด

ผักตบชวาอบแห้ง

ชิ้นเนื้อไม้สนอ่อน

อาหาร

อาหารสูตรมาตรฐานภายใต้ความร่วมมือจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาร์ทฮาร์ท หรือนักวิจัยกำหนดเอง

ปริมาณอาหาร

การให้อาหารสัตว์ทดลองในปริมาณที่มากเกินพอ หรือกำหนดโดยนักวิจัย

น้ำดื่ม

สัตว์ทดลองจะได้รับน้ำกลั่น RO หรือนักวิจัยกำหนดเอง

กรง

สัตว์ทดลอง

ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ทดลองที่ให้บริการ มีดังนี้

Mouse
สายพันธุ์
แหล่งที่มา
Rat
Rat
Type 2 Diabetic
Rat
Guinea pig
Rabbit
การขอใช้บริการ

งานบริการเลี้ยงและการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้

ยื่นขอพิจารณารับรองโครงการที่มีการใช้สัตว์

ผ่านคณะกรรมการ คกส. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อผ่านการรับรองโครงการ

ยื่นแบบฟอร์มขอใช้บริการอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ชั้น 3 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ชำระค่าบริการ

เข้าใช้บริการตามแผนที่ยื่นและชำระค่าบริการตามใบแจ้งค่าบริการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ