30 hours on the beach for publication

12-13 มีนาคม 2565 ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม “30 Hours on the beach for publication” เขียนบทความริมชายหาด

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (สวส.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “30 Hours on the beach for publication” 30 ชั่วโมง เขียนบทความริมชายหาด ในวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – อาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้ใช้เวลาในการเขียนงานตีพิมพ์และพัฒนาต้นฉบับและได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ รศ.ดร.มนัส โครตพุ้ย ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล Mentor ผู้ให้คำแนะนำด้านเนื้อหา ดร.อามิตร ไจซี Mentor ผู้ให้คำแนะนำด้านเนื้อหา และภาษา ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น Mentor ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวสถิต

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ ลงทะเบียน พร้อมแนบ ร่างบทความวิจัย (manuscript) ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าผู้สมัครจะเต็มจำนวน
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มี ร่างบทความวิจัยเท่านั้น  กิจกรรมฟรี

ลงทะเบียน

เข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

วันที่ 12-13 มี.ค.65

ติดต่อ

075-672599
นันทิกา จันทร์วิทัน

Facebook Comments
30 hours on the beach for publication

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »