นำเสนอทุนวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวรส.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนำเสนอทุนวิจัยที่ได้รับทุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอทุนวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจ สามารถร่วมลงทะเบียน ผ่าน https://forms.gle/8JxnrT6FKSZti45c7

Facebook Comments
นำเสนอทุนวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวรส.

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »