สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม “30 hours on the beach for publication” พัฒนาบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ใน 30 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (สวส.) จัดกิจกรรม “30 hours on the beach for publication” ณ ธราดลบีช รีสอร์ท อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัย โดยมีเอกลักษณ์และเป้าหมาย เพื่อ Submit บทความ ไปยังวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ในเวลา 30 ชั่วโมง โดยมี ผศ.ดร.นพ. อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้กล่าวต้อนรับด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mentors ที่คอยช่วยสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำจำเพาะกับต้นฉบับ บทความวิจัยแต่ละงานอย่างครบวงจร เน้นจุดเด่นของงานวิจัย สไตล์การเขียน สถิติ การใช้ภาษา การเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานตีพิมพ์ และการบริหารเวลาในการเขียน ซึ่งตลอดกิจกรรมประกอบไปด้วย 
1.รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 2.ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3.ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
4.ดร. อามิต ไจซี อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์
สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์
สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์

กิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ ให้ความสนใจมากกว่า 30 คน โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล การ Submit 5 ลำดับแรกของกิจกรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ชื่อวารสาร International Journal of Veterinary Science and Medicine ในฐานข้อมูล Scopus Q1 ค่า Percentile 92

สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์

2. รศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ชื่อวารสาร Veterinary World ในฐานข้อมูล Scopus Q1 ค่า Percentile 79

สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์
สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์

3. อาจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ชื่อวารสาร International Journal of Veterinary Science and Medicine ในฐานข้อมูล Scopus Q1 ค่า Percentile 92 

สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์

4.รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์ อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชื่อวารสาร International Journal of Disaster Risk Reduction ในฐานข้อมูล Scopus Q1 ค่า Percentile 93

สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์

5.RAHNI HOSSAIN นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชื่อวารสาร PeerJ ในฐานข้อมูล Scopus Q1 ค่า Percentile 83

Facebook Comments
สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »