ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (สวนล.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปฏิมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 และ ห้องปฏิบัติการศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล ชั้น 3 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 
liquid chromatographytandem massspectrometry (LCMS/MS) ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีความสามารถในการตรวจสารปริมาณน้อยได้อย่างจำเพาะเจาะจง วิธีการนี้จึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายแขนง เช่น การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างของสารทางธรรมชาติ การหาโครงสร้างของสารเมแทบอไลต์ของยา และการลำดับของกรดอะมิโนของยา เพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักการและวิธีการวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารด้วยวิธี 
LCMS/MS 

ลงทะเบียน:

ผ่าน Google Form

กำหนดการ

โครงการอบรม

ติดต่อ

075-672600 ณัฐวรรณ คู่มณี

Facebook Comments
ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »