สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3 “Enhancing Public Health System Resilience in the Next Normal Era” วันที่ 30 มีนาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมกับ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยภาคีเครือข่ายจาก คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3 “Enhancing Public Health System Resilience in the Next Normal Era” การประชุมแบบ Hybrid Meeting ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และระบบออนไลน์ Zoom

โดยได้รับเกียรติจาก นพ.นพพร ชื่นกลิ่น และ ดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นผู้ทรงคุณหลัก ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3 และวิทยากรอีกมากมายในห้องประชุมย่อยทั้งหมด 6 ห้อง ตามหัวข้องานวิจัยเฉพาะด้านและนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปในหัวข้อห้องย่อย

ห้องย่อย 1 “Disease prevention and control  in  the next normal”

ห้องย่อย 2 “Enhancing Worker’ Well-Being in the Next Normal Era”

ห้องย่อย 3 “Environment and Occupational Health Management in Public Places in response to COVID-19”

ห้องย่อย 4 “Applications of data science to health data”

ห้องย่อย 5 “Public Health System Resilience”

ห้องย่อย 6 “Health Impact Assessment in Public Policy Process”

ทั้งนี้ หากคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในประชุมห้องย่อย
การประชุม Hybrid Meeting ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านการสแกนผ่าน QR code หรือตามลิงค์ https://shorturl.asia/xGzqf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณกรรณิการ์ คำสด โทรศัพท์ 0-7567-2701
E-mail: kannikar.kh@mail.wu.ac.th

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »