รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น อาจารย์สังกัดสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ทั้งนี้ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างวิธีการดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(Standard Operating Procedures:SOP) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 ได้รับอนุมัติ และเริ่มใช้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »