ประเภททุนนวัตกรรม ประจำปี 2565

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีความสนใจ ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนนวัตกรรม ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย สังกัดสำนักวิชา วิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีความสนใจ ยื่นขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดย 

  • ผู้ขอรับทุนต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  (Product Innovation)
  • ข้อเสนอโดครงการมีระดับ Technology Readinees Level ไม่ต่ำกว่า 4
  • มีบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ  ที่สนับสนุนโดยผู้ขอเป็นเจ้าของผลงาน
  • งบประมาณวิจัย 300,000 บาท
  • ระยะเวลาดำเนินโครงการ ไม่เกิน 16 เดือน

แบบฟอร์ม | ประกาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นันทิกา จันทร์วิทัน 0 7567 2599

Facebook Comments
ประเภททุนนวัตกรรม ประจำปี 2565

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »