ประชุมหัวหน้าสถานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดประชุมงานวิจัยและบริการสังคมกับอธิการบดีและหัวหน้าสถานวิจัย ครั้งที่ 2/2565

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมงานวิจัยและบริการสังคมกับอธิการบดีและหัวหน้าสถานวิจัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 30 ท่าน ทั้งในห้องประชุมโมคลาน และออนไลน์ผ่าน Zoom meetting อาทิ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าสถานวิจัย จาก 14 สำนักวิชา 3 วิทยาลัย

หัวหน้าสถานวิจัยแต่ละสำนักวิชา รายงานข้อมูล
ความก้าวหน้างานวิจัยตีพิมพ์ 1:1 และแผนงาน/ความก้าวหน้าในการยื่นขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีลำดับการนำเสนอ ดังนี้
1. สำนักวิชาการจัดการ รายงานข้อมูลโดย : ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
รายงานข้อมูลโดย : รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
3. สำนักนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
รายงานข้อมูลโดย :  อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา
4. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 
รายงานข้อมูลโดย : อ.ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม
5. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 
รายงานข้อมูลโดย : ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
6. 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานข้อมูลโดย : ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง
7. 
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รายงานข้อมูลโดย : อ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ
8. 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รายงานข้อมูลโดย : รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
9. 
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รายงานข้อมูลโดย : รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์
10. 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รายงานข้อมูลโดย : รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
11. 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รายงานข้อมูลโดย : ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
12. 
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รายงานข้อมูลโดย : ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
13. 
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป รายงานข้อมูลโดย : ผศ.มาร์ค เบดูยา อูลา
14. 
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รายงานข้อมูลโดย : ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ
15. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 
รายงานข้อมูลโดย : ผศ.ดร. สพ.ญ.ศิริวรรณ พราพงษ์ 
16. 
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รายงานข้อมูลโดย : ผศ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
17. วิทยาลัยนานาชาติ  รายงานข้อมูลโดย อ.ดร.สุชิตา มานะจิตต์

Facebook Comments
ประชุมหัวหน้าสถานวิจัย

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »