นำเสนอทุนวิจัยบุคคล

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมนำเสนอขอรับทุนบุคคลปี 2565 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.30-15.00 น. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมนำเสนอขอรับทุนบุคคลปี 2565 และรายงานผลการดำเนินการวิจัยรอบ 3 6 9 และ 12 เดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานวิจัยตามที่นักวิจัยได้รับอนุมัติทุนบุคคลไปแล้วนั้น

โดยมี ผศ.ดร.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นประธาน และมีหัวหน้าสถานวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริวรรณ พราพงษ์ หัวหน้าสถานวิจัยวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์  รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ ผู้แทนหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง ผู้แทนหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาสหเวชสาสตร์  และในการประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอทุนใหม่ จำนวน 3 ทุน จากวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 2 ทุน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 1 ทุน และนำเสนอรายงานผลการดำเนินการวิจัยจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า จำนวน 10 โครงการ

Facebook Comments
นำเสนอทุนวิจัยบุคคล

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »