สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

3 คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีค่า Scopus Percentile มากกว่า 90% ขึ้นไป

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำข้อมูลนักวิจัยในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งมีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author และ Corresponding author โดยมีการกำหนดรวบรวมข้อมูลคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Percentile 90% ขึ้นไป ในทุกๆ 2 เดือน  ซึ่งในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่ามีคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานะ First author และ Corresponding author จำนวน 3 คน ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ตีพิมพ์บทความ Wing morphometrics of medically and forensically important muscid flies (Diptera: Muscidae) ในวารสาร Acta Tropica ค่า Scopus percentile = 91% ในฐานะ Corresponding author

2. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ Prevalence and characteristics of malaria among COVID-19 individuals: A systematic review, meta-analysis, and analysis of case reports ในวารสาร PLoS neglected tropical diseases  ค่า Scopus percentile = 93% ในฐานะ Corresponding author

3. ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ Association between age at first alcohol use and heavy episodic drinking: An analysis of Thailand’s smoking and alcohol drinking behavior survey 2017 ในวารสาร PLoS ONE ค่า Scopus percentile = 92% ในฐานะ Corresponding author

ภาพ/ข่าว : ส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »