เยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ กล่าวต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. ทนพญ. ดร. อุมาพร  รุ่งสุริยะวิบูลย์ และ อาจารย์ พีระ อารีศรีสม อาจารย์ จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ กลุ่มอาคารปฏิบัติการ และโรงเรือนบ้านรักสุนัข วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)
เยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)

 

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว  กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการวิจัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนมาตรฐานการวิจัยในสัตว์ ทั้งในส่วนของสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ กลุ่มอาคารปฏิบัติการ และโรงเรือนบ้านรักสุนัข วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีภาระกิจในการใช้งานสัตว์ทดลองที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการสนับสนุน ผลักดัน และกำกับมาตรฐานการวิจัยดังกล่าว เพื่อตอบวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งคุณภาพ โดยเฉพาะมาตรฐานการวิจัยในสัตว์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีความละเอียดอ่อน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแล พัฒนา กำกับและสร้างแนวปฏิบัติให้เป็นไปมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งในส่วนของสถานที่และผู้ปฏิบัติงาน

ในการนี้ได้นำเยี่ยมชมอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ กลุ่มอาคารปฏิบัติการ และโรงเรือนบ้านรักสุนัข วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร. น.สพ.มาโนชญ์ ยินดี และอาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทย์ศาสตร์อัครราชกุมา ร่วมนำชมด้วย

เยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)
โครงการบ้านรักสุนัข
Facebook Comments
เยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »