สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการอบรม Systematic reviews & Meta-analysis

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการอบรม Systematic reviews & Meta-analysis โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic reviews & Meta-analysis)  ณ ห้องประชุมตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร และ ระบบออนไลน์ Zoom meeting เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา 

โครงการอบรมmeta-analysis-systematic-review64

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร รศ.ดร.พญ. ธัญญรัตน์ 
อโนทัยสินทวี รศ.ดร.ศศิวิมล รัตนศิริ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน และกล่าวขอบคุณ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และทีมงานที่จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic reviews & Meta-analysis) ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความสามารถ มาให้ข้อมูลกับคณาจารย์ เป็นเวลา 1 วัน และทราบว่ามีคณาจารย์จากหลายสำนักวิชา ประมาณ 150 คน  เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ได้มีโอกาสดูข้อมูลเกี่ยวกับงานทางด้านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และงานด้านการวิเคราะห์อภิมาน งานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ตั้งชึ้นมาเพื่อตอบคำถามทางคลินิก มีขั้นตอนการตั้งคำถาม และการทบทวนเอกสารจากงานที่ปรากฎใหม่ แหล่งตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง และทราบว่าในการทำ Systematic reviews  มีลำดับขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน จึงเข้าใจว่าโดยหลักการแล้วสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับหลายๆ ศาสตร์ ไม่ใช่เฉพาะทางด้านคลินิกเพียงอย่างเดียว และดีใจที่มีคณาจารย์จากหลายสำนักวิชา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการ ทางด้านสถาปัตย์และการออกแบบ และทางด้านวิศวกรรม เข้ามาร่วมอบรมในครั้งนี้ อยากให้ช่วงเวลาที่ได้รับการอบรมเป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์กับทุกท่าน อยากให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสุดท้ายขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้ กับคณาจารย์ และขอให้การอบรมในครี้งนี้ประสบความสำเร็จและสัมฤทธิ์ผลดั่งใจผู้จัด วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม บัดนี้ได้เวลาอันควรจึงขอเปิดการอบรม

โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราห์อภิมานให้กับนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานวิจัยได้มากขึ้น โดยมีหัวข้อในการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ Review methodology โดย รศ.ดร.พญ. ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี หัวข้อ Meta-analysis of dichotomous outcome โดย รศ.ดร. ศศิวิมล รัตนศิร และมีการถามตอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดการอบรม

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ กล่าวขอบคุณ วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ให้เกียรติมาวิทยากรในการบรรยายพิเศษร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นครั้งที่ 2 และหวังว่าการอบรมบรรยายพิเศษครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อบรมทุกท่าน และจะทำให้มีงานวิจัยประเภท Systematic Reviews จำนวนที่เพิ่มขึ้น และขอปิดการอบรมโครงการ

Facebook Comments
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการอบรม Systematic reviews & Meta-analysis

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »