ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเข้าเยี่ยมชมและเรียนรายวิชาปฏิบัติการของเซลล์ ณ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการของเซลล์ ณ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา อาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อศึกษาดูโครงสร้างของเซล์โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และหลักการปฏิบัติการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
Facebook Comments
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »