สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญคณาจารย์เสนอขอรับรางวัล จภ.ทองคำ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญคณาจารย์ เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล จภ.ทองคำ สำหรับผลงานประจำปี 2564

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่านเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล จภ.ทองคำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับผลงานประจำปี 2564 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับรางวัล
1. ต้องเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ยื่นเสนอขอรับรางวัล
2. ผู้เสนอขอรับรางวัลต้องเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของผลงาน จำนวน 10 บทความขึ้นไป

คุณสมบัติของผลงาน
1. ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล ต้องดำเนินการในช่วงที่ผู้เสนอขอเป็นพนักงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกผลงาน
2. ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล ต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการศึกษาของผู้เสนอขอรางวัล

สามารถส่งแบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัล จภ. ทองคำ ให้คณะกรรมการสำนักวิชาที่ท่านสังกัด พิจารณาคุณสมบัติเบืิ้องต้น ก่อนเสนอชื่อมายังสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เพื่อที่จะได้รวบรวมรายชื่อเข้ากรรมการพิจารณารางวัล จภ.ทองคำ ในลำดับถัดไป

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อ

เพื่อขอรับรางวัล จภ ทองคำ

ประกาศ

เรื่อง รางวัล จภ.ทองคำ พ.ศ.2564

ติดต่อ

075-672599
นันทิกา จันทร์วิทัน

Facebook Comments
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญคณาจารย์เสนอขอรับรางวัล จภ.ทองคำ

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »