ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3”

เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2565 นี้

โดยมี ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธาน และมี ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมวิชาการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และจากภาคีเครือข่าย ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.นุจรีย์ แซ่จิว ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี อาจารย์ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน อาจารย์ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ และอาจารย์สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3”

การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขั้นในรูปแบบการประชุมแบบ Hybrid meeting โดยจะมีทั้ง แบบ Online และ Onsite ภายใต้ธีม “Enhancing Public Health System Resilience in the Next Normal era” ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ ได้สรุปรายละเอียดและกำหนดการการประชุม รวมถึงรายละเอียดหัวข้อการนำเสนอในห้องย่อยเพื่อพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์การประชุมภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

Facebook Comments
ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »