การเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Webex

ด้วยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการมาตรฐานการวิจัยด้านการพัฒนางานสัตว์ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ (ร่าง) โครงการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และมาตรฐานคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1

 

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนาวิชาการ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ด้านล่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วม

ผ่านระบบออนไลน์ Webex

Facebook Comments
การเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »