รายงานความก้าวหน้าทุน สวรส

สวส. จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สวรส. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (สวส.) จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 และนำเสนอแผนงานวิจัย ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดย ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ทพ.จเร วิชาไทย และ ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง มหาวิทยาลัยบูรพา คุณกมลชนก พราหมโณ โรงพยาบาลเกาะสมุย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นาเอก และรศ.ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยและให้ข้อแลกเปลี่ยน  ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยและให้ข้อแลกเปลี่ยนการพัฒนาผลงานด้วย  โครงการวิจัยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ร่วมรายงานความก้าวหน้าครั้งนี้ ได้แก่

  1. โครงการเตรียมพร้อมและการจัดการตอบโต้การระบาดของโควิด-19ในศาสนสถานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย หัวหน้าโครงการ
  2. โครงการโมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค Covid19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์  หัวหน้าโครงการ
  3. โครงการการศึกษาการปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื่อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนานในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤตและหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ผศ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง ผู้ร่วมวิจัย
  4. โครงการผลของโปรแกรมการฟื้นฟูที่โรงพยาบาลและการฟื้นฟูทางไกลจากที่บ้านต่อการทำงานของหัวใจและปอดในผู้ป่วยโรคโควิด19 อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง หัวหน้าโครงการ

และการนำเสนอแผนงานวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาพทางไกลเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดย ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และ รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ

ภาพ/ข่าว ชาลิดา เพ็งรัตนโชติ 

Facebook Comments
รายงานความก้าวหน้าทุน สวรส

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »