ศูนย์บริหารทรัพย์สินศึกษาดูงาน

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์ พร้อมด้วย บุคลากรในหน่วยงานกว่า 20 คน ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศููนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ โดยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะดูงาน

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มีวัตถุประสงค์ในการและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรระหว่างสองหน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และศูนย์บริหารทรัพย์สิน โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการองค์กรของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และให้ข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานประสบการณ์การทำงานระหว่างบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันหน้าอาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ

Facebook Comments
ศูนย์บริหารทรัพย์สินศึกษาดูงาน

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »