ศูนย์บริหารทรัพย์สินศึกษาดูงาน

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์ พร้อมด้วย บุคลากรในหน่วยงานกว่า 20 คน ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศููนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ โดยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะดูงาน

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มีวัตถุประสงค์ในการและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรระหว่างสองหน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และศูนย์บริหารทรัพย์สิน โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการองค์กรของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และให้ข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานประสบการณ์การทำงานระหว่างบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันหน้าอาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ

Facebook Comments
ศูนย์บริหารทรัพย์สินศึกษาดูงาน

Share:

Related Posts

เยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)
กิจกรรม สวส.

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »