ทุนวิจัย,สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ม.วลัยลักษณ์ โดย สวส. ร่วมมือกับ สวรส. จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ “WU-HSRI conference on Health Science Research”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ(สวส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Zoom ณ ห้องประชุมโมคลาน และห้องประชุม 15/3 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ หัวข้อ “WU-HSRI conference on Health Science Research”

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่าปัจจุบันความสำคัญด้านสุขภาพ สาธารณสุข เป็นเรื่องใกล้ตัวของมนุษย์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์กับวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ด้วยตนเอง ทั้งในด้านนโยบาย ด้านสาธารณสุข  ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมวิชาการในวันนี้ เพื่อให้เกิดเวทีการนำเสนอผลงานของคณาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้สนใจที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทั้งนี้เวทีการนำเสนอผลงานจะสามารถเพิ่มคุณภาพงานวิจัย จากกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกำหนดนำเสนอใน 2 หัวข้อ คือ Public Health, Health System, Social and Health และ  Biomedical Science, Health Technology and Innovation ซึ่งจะเป็นการพัฒนางานวิจัยด้านสาธารณสุขสู่นักวิจัยหน้าใหม่เพื่อให้เกิดผลงานที่หลากหลายและเป็นช่องทางให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้นำเสนอผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักและเป็นแนวทางในการต่อยอดสู่ผลงานวิจัยใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีระยะเวลา 1 วัน มีคณาจารย์มีจำนวนผู้เข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 12 คน และผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ มากกว่า 50 คน

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวข้อ WU-HSRI conference on Health Science Research ซึ่งเป็นการให้คณาจารย์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสู่การพัฒนางานวิจัยให้เป็นผลสำเร็จและเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไปพร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้วิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,ส่งเสริมการตีพิมพ์,การทำวิจัย,ทุนวิจัยภายนอก,บริการห้องปฏิบัติการ,สัตว์ทดลอง,บริการตรวจวิเคราะห์,มาตรฐานการวิจัย,จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์,จรรยาบรรณการใช้สัตว์ วิจัยในสัตว์,ความปลอดภัยทางชีวภาพ,ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ,IRB,WUEC,ICUC,ESPReL,IBC
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,ส่งเสริมการตีพิมพ์,การทำวิจัย,ทุนวิจัยภายนอก,บริการห้องปฏิบัติการ,สัตว์ทดลอง,บริการตรวจวิเคราะห์,มาตรฐานการวิจัย,จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์,จรรยาบรรณการใช้สัตว์ วิจัยในสัตว์,ความปลอดภัยทางชีวภาพ,ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ,IRB,WUEC,ICUC,ESPReL,IBC

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ กล่าวอีกว่า สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีเป้าหมายที่จะยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงเห็นสมควรที่จะมีการสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ การสร้างประโยชน์ของงานวิจัย เพื่อเป็นที่ยอมรับและให้เป็นมาตรฐานระดับโลก และเป็นต้นแบบของการเรียนรู้และแหล่งความรู้ของนักวิจัย ซึ่งการจัดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ร่วมกันของนักวิจัยในการพัฒนา      มหาลัยสู่เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ และประโยชน์จากผลงานการวิจัยที่จะสามารถเพิ่มโอกาสของความสำเร็จแก่งานวิจัยและนักวิจัย และในนามของมหาวิทยาลัยฯ  ดิฉันขอขอบคุณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ได้ให้การสนับสนุนการ จัดโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในครั้งนี้ อีกครั้ง

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีเยี่ยม” ใน Parallel session 1: Public Health, Health System, Social and Health ได้แก่ อ.ดร.สุริยน อุ่ยตระกูล (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์), อ.ดร.ธิดา โสตถิโยธิน (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์), อ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง (สำนักวิชาแพทยศาสตร์) และ อ.ดร.คมกริบ หลงละเลิง (สำนักวิชาสหเวชศาสตร์)

ส่วนผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีเยี่ยม” ใน Parallel session 2: Biomedical Science, Health Technology and Innovation ได้แก่ รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ (สำนักวิชาสหเวชศาสตร์), ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ (สำนักวิชาสหเวชศาสตร์), อ.ดร. ลิตวดี เจือบุญ (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์),และ อ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ (วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)

ประมวลภาพ
Facebook Comments
ทุนวิจัย,สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »