ม.วลัยลักษณ์ จัด Workshop การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อข้อเสนอวิจัย (Design thinking for research proposal development)

เมื่อวันที่ 28 และ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้จัดอบรมหลักสูตร การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อข้อเสนอวิจัย (Design thinking for research proposal development) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อข้อเสนอวิจัย (Design thinking for research proposal development) ภายใต้ ธีมที่ชื่อว่า Health Sci X Design Thinking  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวความคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาแนวคิด และข้อเสนอโครงการวิจัยได้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักวิจัย สามารถสร้างและพัฒนาข้อเสนอโครงร่างวิจัยให้ตรงกับแหล่งทุน และความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น และเพื่อสร้างโอกาสให้นักวิจัยพบกับแหล่งทุนโดยตรง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม  อาจารย์พัชรินทร์ รุ่งสุข และอาจารย์   ธันยพร จารุไพศาล  ​และได้รับเกียรติจาก วิทยากร User ดร.วศินี จงจิตร คุณสุชีพ เณงานนท์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ จากศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และคุณณัฎฐกร ตรีตรง จากหอการค้า นครศรีธรรมราช

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »