ม.วลัยลักษณ์ ได้จัดอบรม “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย”

ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม  ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และกล่าวเปิดงานโดย รศ. ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ในการนี้ท่านได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย โดยมีวิทยากร 3 ท่าน บรรยายหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย แนวทางการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย และเส้นทางสู่ผลกระทบ (Impact Pathway)
2. ดร. ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ บรรยาย การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ: แนวคิดและกรณีศึกษา
3. ผศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย แนวคิดการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน

และในภาคบ่าย วิทยากรได้ให้คำแนะนำและ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนจากงานวิจัย (EXCEL) ฝึกปฏิบัติการการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยภายใต้มหาวิทยาลัยฯ และเขียน Research to Impact Pathway ของโครงการวิจัยกรณีศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »