ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อข้อเสนอวิจัย (Design thinking for research proposal development)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดการอบรม Workshop โดยวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Design thinking เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งเชิญแหล่งทุนจากภายนอก มาเป็นวิทยากรร่วมเพื่อให้ได้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้โดยตรง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ ธีมที่ชื่อว่า Health Sci X Design Thinking สำรองที่นั่งด่วน ได้ที่ https://forms.gle/smaYbdWh2BtbpQuu7

หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 075-672599 งานนี้พลาดไม่ได้นะคะ คุณจะพบกับ อบรมที่มากกว่าแค่อบรม

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »