ห้องปฏิบัติการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. และ ดร.นฤดม  นวลขาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ มว. ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจะได้นำข้อมูลความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรทั้งสองฝ่าย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในการทำ MOU ร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร UP-Skill เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงบุคลากรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจในหลักสูตรด้านมาตรวิทยา และเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมไปถึงร่วมกันสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพต่อไป  ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานได้มีแนวความคิดเดียวกันที่จะร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และงานด้านมาตรวิทยา ในรูปแบบของหลักสูตร UP-Skill หลักสูตร Short Course  รวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และการสมัครงานในภาคอุตสาหกรรม อีกด้วย

Facebook Comments
ห้องปฏิบัติการ

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »