ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Reviews & Meta Analysis) ผ่าน Zoom วันที่ 28 ธค 64

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Reviews & Meta Analysis) ผ่าน Zoom Meeting ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.50-16.30น.  บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ Google Form  (ดูกำหนดการได้ ที่นี่) 

Zoom Meeting ID   951 4774 0158 Passcode  003038

ลงทะเบียน:

ผ่าน Google Form

กำหนดการ

โครงการอบรม

Meeting ID

ID   951 4774 0158 Passcode  003038

ติดต่อ

075-672599
นันทิกา จันทร์วิทัน

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »