ประชุมหัวหน้าสถานวิจัยกับอธิการบดี 1/2565

สวส.จัดงานประชุมงานวิจัยและบริการสังคมกับอธิการบดีและหัวหน้าสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้จัดประชุมงานวิจัยและบริการสังคม ร่วมกับอธิการบดีและหัวหน้าสถานวิจัย ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวรายงานเรื่องพัฒนาการด้านผลงานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยของคณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติถึง491 บทความ และมีแนวโน้มที่จะทะลุเป้าถึง 500 บทความภายในสิ้นปี 2564 นี้  โดย 78.9% นั้นเป็นบทความคุณภาพที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Q1 และ Q2  ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศไทย

            การประชุมในครั้งนี้ หัวหน้าสถานวิจัยของแต่ละสำนักวิชาได้รายงานความก้าวหน้าด้านงานวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธ์ ในการดำเนินงานด้านการวิจัยในปีงบประมาณ 2565 โดยอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ได้รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมให้กับทุกสำนักวิชา ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณได้อย่างดีเยี่ยม

Facebook Comments
ประชุมหัวหน้าสถานวิจัยกับอธิการบดี 1/2565

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »