นิเทศนศ.สหกิจฯ ปีที่2

บันทึก นศ.สหกิจฯ ปีที่ 2: ภาษาคือการผสมผสาน

     เมื่อวันที่ 22 และ 26 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร. นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และพี่เลี้ยงนักศึกษาได้ให้การต้อนรับผศ. ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มานิเทศนักศึกษาที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพเป็นครั้งที่สอง ตั้งแต่มีการรับนักศึกษาในปีนี้ สถาบันวิจัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 2 คน โดยได้มอบหมายงานศึกษาและเรียนรู้ในงานทั้ง 2 ฝ่ายของหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไปและฝ่ายห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 คนได้เรียนรู้และทำงานที่ท้าทายตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกัน
     ภาระงานหลักที่นักศึกษาทั้ง 2 ได้รับมอบหมายได้แก่ งานปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้อยู่ในรูปแบบ 2 ภาษาอย่างสมบูรณ์ที่สุด รวมไปถึงการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ ในหน่วยงาน

      “ในการนิเทศครั้งนี้พวกเราได้นำเสนอผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และแผนงานโครงงานที่ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรให้ทางอาจารย์ พี่เลี้ยงและท่าน ผอ. ค่ะ แม้เนื้อหางานที่ได้ทำมาทั้งหมดส่วนใหญ่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยคุ้นเคย แต่ด้วยความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายที่ช่วยให้คำแนะนำและให้เวลานักศึกษาเรียนรู้งานอย่างใจเย็นเสมอ พวกเราก็สามารถทำได้ค่ะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเราได้ใช้ฝึกฝนการใช้ทักษะหลายด้านในการทำงาน ทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยี การตีความเพื่อนำข้อมูลที่เรามีไปออกแบบเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการของเรา อีกอย่างเมื่อได้มาทำงานด้านนี้ [สายวิทยาศาสตร์] แล้ว เหมือนได้เพิ่มความรู้ให้ตัวเองได้เยอะเลยค่ะ” – วรรณวิภา วราเพียง นักศึกษาสหกิจฯฝ่ายห้องปฏิบัติการ

    “ส่วนตัวคิดว่าได้เรียนรู้ว่าภาษานั้นไม่ใช่วิชาเดี่ยว ๆ ซะทีเดียวค่ะ เมื่อมาทำงานก็ได้รู้ว่าภาษาอังกฤษนั้นสามารถใช้ได้กับทุกอย่าง เป็นเป็นวิชาที่มีความสหสาขาวิชาชีพอยู่ในตัวของมันเองค่ะ ซึ่งเวลาเราจะทำความเข้าใจภาษาได้เราต้องรวมกับความรู้ของสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย อย่างเช่น ถ้าอยากทำความเข้าใจวัฒนธรรมหรือรากภาษา เราต้องรวมกับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ การเมือง และอาจจะรวมถึงกฎหมายด้วย หากเราอยากเข้าใจเรื่องสุขภาพของตนเอง เราก็ต้องรวมภาษาเข้ากับวิทยาศาสตร์ หรือหากอยากเข้าใจเรื่องเงินและธนาคาร เราก็ต้องเข้าใจคำศัพท์ทางด้านการเงิน ดังนั้นเราจะไม่สามารถฟัง พูด อ่าน หรือเขียนได้เลย ถ้าเราไม่เข้าใจว่าบริบทคืออะไร” – สุดารัตน์ เจตนา นักศึกษาสหกิจฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

     ด้าน ผศ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ ได้ให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาเพิ่มเติม “การฝึกงานนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และฝึกให้นักศึกษามีทักษะหลายด้านนั้น ไม่ใช่แค่ด้านภาษาเพียงแค่ด้านเดียว หลายๆองค์กร ต้องการคนที่มีความสามารถและสามารถทำงานได้หลายด้าน ไม่ใช่แค่ด้านเดียว” ทั้งนี้ได้แนะนำนักศึกษาทั้งสองเพิ่มเติมว่า การรายงานการฝึกงานนั้นนั้น ไม่ใช่แค่การรายงานว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้าง แต่มันคือการเล่าว่าคุณทำอะไรได้บ้างต่างหาก

Facebook Comments
นิเทศนศ.สหกิจฯ ปีที่2

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »