รายงานความก้าวหน้า-ทุนสวรส-update_page-0001

สวส. จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดย สวรส. สนับสนุนทุนการวิจัยแก่นักวิจัยของ ม.วลัยลักษณ์

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ(สวส.) จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 และแผนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การประเมินผลของการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จากการลงพื้นที่ศึกษาแผนงาน ที่ 26 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

การรายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งนี้ประกอบไปด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเตรียมพร้อมและการจัดการตอบโต้การระบาดของโควิด-19 ในศาสนสถาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย หัวหน้าโครงการ โครงการโมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค Covid19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์  หัวหน้าโครงการ โครงการการศึกษาการปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื่อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนานในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤตและหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุก หัวหน้าโครงการ และโครงการผลของโปรแกรมการฟื้นฟูที่โรงพยาบาลและการฟื้นฟูทางไกลจากที่บ้านต่อการทำงานของหัวใจและปอดในผู้ป่วยโรคโควิด19 อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง หัวหน้าโครงการ รายงานโดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การรายงานความก้าวหน้าโครงการในครั้งนี้ของโครงการวิจัยที่มีแนวโน้มในทางที่ดีก็จะเป็นการรายงานผลการวิจัยในแนวทางที่ดีขึ้น และการวิจัยที่มีแนวโน้มไม่ตรงตามแผนการวิจัยจะก็ได้รับความคิดเห็น ข้อแนะนำ จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทาง ม.วลัยลักษณ์ และ สวรส. ผู้สนับสนุนทุนวิจัย นำไปสู่การพัฒนาและก้าวหน้าในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น และให้ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนในทุนหน่วยงานประสบผลสำเร็จตามเจตนารมของแหล่งทุน นักวิจัย และมหาวิทยาลัย

นพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวขอบคุณ สวส. ในการจัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ซึ่งในที่นี้ สวรส. เห็นว่าการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเป็นกิจกรรมสำคัญในการบริหารทุนวิจัย ตลอดจนการพบปัญหาอุปสรรคของการวิจัย การปรับเปลี่ยนแผนงานสู่การดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย หรือการให้การสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาให้การวิจัยได้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ข้อเสนองานวิจัยในขั้นแรกของงานได้ ดังนั้น สวรส. จึงให้สำคัญในการหาแนวทางเพื่อให้ผลงานวิจัยสำเร็จนำไปสู่การใช้ประโยชน์ 

สวส. จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดย สวรส. สนับสนุนทุนการวิจัยแก่นักวิจัยของ ม.วลัยวลักษณ์
Facebook Comments
รายงานความก้าวหน้า-ทุนสวรส-update_page-0001

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »