ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเปิดรับทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

โดยทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนจำนวน 60,000 บาท ต่อทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้รับทุน ได้แก่ คณบดี หัวหน้าสถานวิจัย หรือหัวหน้าสาขาวิชา ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการแผนงานหรือหัวหน้าแผนงาน
  • ลักษณะของข้อเสนอโครงการ
  1. วิจัยในประเด็นสำคัญของประเทศ พร้อมกับยื่นเสนอรับทุนภายนอก
  2. ข้อเสนอวิจัยประกอบไปด้วยโครงการย่อยอย่างน้อย 3 โครงการ
  3. มีความร่วมมือของนักวิจัยแบบบูรณาการ เช่นสหสาขาวิชา หรือต่างมหาวิทยาลัย
  4. ระยะดำเนินโครงการ ไม่เกิน 6 เดือน

ผู้ขอรับทุนสามารถยื่นแผนงานวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) ผ่านระบบ DOMS ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2565

อ่านเงื่อนไขทุนเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) จาก Link: shorturl.at/loNRV

สอบถามข้อมูลได้ที่:
นางสาวนันทิกา จันทร์วิทัน
(โทร 075-672599) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Facebook Comments
ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »