ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเปิดรับทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (Full proposal) และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

โดยทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนจำนวน 60,000 บาท ต่อทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้รับทุน ได้แก่ คณบดี หัวหน้าสถานวิจัย หรือหัวหน้าสาขาวิชา ทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการแผนงานหรือหัวหน้าแผนงาน
  • ลักษณะของข้อเสนอโครงการ
  1. วิจัยในประเด็นสำคัญของประเทศ พร้อมกับยื่นเสนอรับทุนภายนอก
  2. ข้อเสนอวิจัยประกอบไปด้วยโครงการย่อยอย่างน้อย 3 โครงการ
  3. มีความร่วมมือของนักวิจัยแบบบูรณาการ เช่นสหสาขาวิชา หรือต่างมหาวิทยาลัย
  4. ระยะดำเนินโครงการ ไม่เกิน 6 เดือน

ผู้ขอรับทุนสามารถยื่นแผนงานวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) ผ่านระบบ DOMS ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2565

อ่านเงื่อนไขทุนเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) จาก Link: shorturl.at/loNRV

สอบถามข้อมูลได้ที่:
นางสาวนันทิกา จันทร์วิทัน
(โทร 075-672599) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Facebook Comments
ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Related Posts

ทุนวิจัย
ทุุนวิจัย

บพค. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More »