สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

สถาบันวิจัยวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดสัมมนาการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพได้จัดโครงการสัมมนาการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงาน ณ The Wayo Cafe อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการของสถาบันฯ โครงการสัมมนาดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เปิดสัมมนาและชี้แจงกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับบุคลากร ทั้ง 2 ฝ่ายได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารทั่วไปและส่งเสริมผลงานวิจัย 2) ฝ่ายห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย โดยแผนพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565 สำหรับฝ่ายบริหารทั่วไปและส่งเสริมผลงานวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การออกนโยบายกระตุ้นผู้วิจัยที่เป็นผู้รับบริการจากสถาบันฯ ได้ตีพิมพ์ผลงานคุณภาพ (Percentile 90 ขึ้นไป) ลงวารสารคุณภาพมากขึ้น ผ่านนโยบายปรับปรุงงบทุนภายใน ทุนบุคคลและเงินรางวัล การออกบันทึกยกย่องผู้วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และการประสานงานกับสำนักวิชาในการเสนอชื่อผู้หัวหน้าแผนงานวิจัยเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของโครงการทุนจากหน่วยงานภายนอก ในส่วนของฝ่ายห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย จะมุ้งเป้าไปที่การปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ISO และมอก. การหาแนวทางกระตุ้นผู้วิจัยที่ใช้เครื่องมือขั้นสูงได้ตีพิมพ์ผลงาน การจัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เช่น กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล และ LC-MS/MS เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ได้หารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผ่านการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม หรือคู่มือปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) และงานมาตรฐานการวิจัย สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยนโยบายเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงพัฒนาต่อไปในปีงบประมาณ 2565 นี้เป็นต้นไป

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
Facebook Comments
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »