สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และทีมวิจัยจาก 5 สำนักวิชา ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ(สวส.) ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และทีมวิจัยจาก 5 สำนักวิชา ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และ อ.ดร.จารุภา เลขทิพย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ อ.ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อ.ดร.วศิน ประดิษฐ์ศิลป์ อ.ธีรดา คัตพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับจาก ผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะสมุย นำโดย นพ.ธีรศักดิ์ เลื่องฤทธิวุฒิ รองผู้อำนวยการ รพ.เกาะสมุย   นพ.ภควัตร พรหมเพชร พญ.จิตติมา มุสิกพันธุ์ พญ.ศลิษา โลบูโย่ พญ.บุญกุล โลกะพันธ์ นพ.นฤดล จิญกาญจน์ พญ.นิสา ลิ้มสุวรรณ และทีมเจ้าหน้าที่โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง ในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบและโจทย์วิจัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่และผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี โดยข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ ทางคณะทีมวิจัยจะนำไปเพื่อพัฒนาและวิเคราะห์เป็นโจทย์และแผนงานวิจัยที่จะพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในแผนงาน “การประเมินผลของการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี” ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
Facebook Comments
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »