อบรม confocal

สวส.ร่วมกับ บจก.เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จัดโครงการอบรม เครื่องมือ LC-MS/MS analytical technique and its application

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงานโครงการอบรม เครื่องมือ LC-MS/MS analytical technique and its application ณ ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลและชีวประสิทธิผล LC-MS/MS ชั้น 3 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว กล่าวรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวเปิดงานโครงการอบรม เรื่อง LC-MS/MS analytical technique and its application ในวันนี้ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน นักวิจัยหลากหลายสาขาจึงให้วามสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการวิจัย รวมถึงงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ร่วมกับ บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรม ในวันนี้ขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 23  คน และแจ้งผู้เข้าร่วมอบรมถึงการจัดการอบรมในครั้งต่อไป จะเป็นการอบรม เรื่อง Confocal microscope and its application: fluorescent dye selection  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม  2564 

วัตถุประสงค์ ในการจัดอบรม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการทำงานของเครื่อง LC-MS/MS และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ทดสอบสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LC-MS/MS ซึ่งภาคบ่ายจะมีการอบรมในภาคปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลและชีวประสิทธิผล LC-MS/MS

อบรม confocal อบรม confocal อบรม confocal

 

Facebook Comments
อบรม confocal

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »