กิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์ โดย สวส. จับมือ สวรส. จัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ(สวส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย คุณประเสริฐ มหาสุข ปลัดอำเภอเกาะสมุย คุณปุณยาภรณ์ ประดับศุข  รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย คุณวัลวลี  ตันติกาญจน์ นายกสมาคมสปาเกาะสมุย คุณกมลชนก พราหมโณ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะสมุย ตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย  จัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ “สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/ คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว” ครั้งที่1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Zoom ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเปิด กิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/ คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยวครั้งที่1 ซึ่งเป็นการให้คณาจารย์และนักวิจัยมาพัฒนาแผนงานวิจัยร่วมกัน โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดขึ้นในครั้งนี้

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ด้วยทางสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อพัฒนาแผนงานวิจัยและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักวิจัย ในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างจุดแข็งและความถนัดแก่ผู้พัฒนางานวิจัย ให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด โดยกิจกรรมครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อหลายส่วนทั้งกลุ่มที่ได้รับประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง กลุ่มสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา นักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัยในครั้งนี้

Previous
Next

ด้าน ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลักษณ์ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ใน การสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจึงได้มีการหารือกันเพื่อพัฒนาแผนงาน “สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง(ผู้สูงอายุ/คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว” โดยพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากของประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนนักเที่ยวชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติจำนวนมาก ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ความปลอดภัย การบริการและสุขภาพ ในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐเป็นอย่างดี ซึ่งการให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญ 

การได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงอายุ เพศ ความสามารถของร่างกาย จึงมีการบริการด้านสุขภาพเสริมเข้ามามากขึ้นอย่าง เช่น การบริการด้าน สปา ร้านนวดสุขภาพโยคะ หรือบริการสุขภาพด้าน wellness ที่มีเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของจำนวนประชากรในพื้นที่ ในการนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมศึกษาหาแนวทางและพัฒนาหัวข้องานวิจัยร่วมกับกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยและกลุ่มสนับสนุนงานวิจัยโดยตรง และให้นักวิจัยที่มีความสนใจ ภายใต้หัวข้อสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งในการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้มีระยะเวลา 1 วัน มีคณาจารย์ นักวิจัย วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 50 คน

Previous
Next
Facebook Comments
กิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »