แผนงานวิจัยร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สวส.จัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย  ภายใต้หัวข้อ สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ(สวส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย  ภายใต้หัวข้อ สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/ คนพิการ) และการให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting  โดย กิจกรรมพัฒนาแผนงานวิจัย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและคณจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนาแผนงานวิจัย ร่วมกับแหล่งทุน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) และกลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัย ในประเด็นดังกล่าว ในการนี้ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จึงขอเรียน เชิญ นักวิจัยทุกท่าน ที่มีความสนใจ ในประเด็น สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ / คนพิการ)  และ การให้บริการสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา แผนงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 ผ่านระบบ Zoom meeting
ผู้สนใจ สามารถ ลงทะเบียนผ่าน ทาง https://forms.gle/kNfau74BfGMZM79s5 หรือ QR ได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
Facebook Comments
แผนงานวิจัยร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »