คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดอบรมหลักสูตร Human Subject Protection ให้กับคณาจารย์ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธ ที่ 7เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการอบรม Human Subject Protection Training ผ่านระบบ Zoom ในการนี้ ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้กล่าวเปิดโครงการอบรม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 43 ท่าน โดยมีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ จากคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ พ.อ.ผศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »