สวส. ได้จัดกิจกรรม “30 hours on the beach for publication” พัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ใน 30 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ บีชวอล์ค โฮมสเตย์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (สวส.) จัดกิจกรรม “30 hours on the beach for publication” เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ มีเอกลักษณ์และเป้าหมายในการ Submit บทความ ไปยังวารสาร ฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ ภายในเวลา 30 ชั่วโมง โดยมี ผศ.ดร.นพ. อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้ให้การกล่าวต้อนรับด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก Mentors ที่จะช่วยสนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำจำเพาะกับต้นฉบับบทความวิจัยแต่ละงานอย่างครบวงจร เน้นจุดเด่นของงานวิจัย สไตล์การเขียน สถิติ การใช้ภาษา การเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานตีพิมพ์ และการบริหารเวลาในการเขียน ตลอดกิจกรรมประกอบไปด้วย

  1. รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
  2. ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  3. ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  4. Asst.Prof. Mark Bedoya Ulla หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
  5. Asst.Prof.Dr. Gerd Katzenmeier อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  6. นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ Walailak Journal Managing Editor ของ Walailak Journal of Sciences and Technology

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ ให้ความสนใจมากกว่า 30 คน มีวารสารที่สามารถ Submit ได้ทันเวลาในกิจกรรมมากถึง 10 บทความ โดยอาจารย์ ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม อาจารย์น้องใหม่ จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สามารถพัฒนาบทความและส่งไปยังวารสารได้เป็นคนแรก

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »